Algemene voorwaarden

Op alle werkzaamheden (workshops, leergangen, cursussen, coaching, etc) die Gerrit Streekstra (hierna te noemen opdrachtnemer) verricht, zal verrichten of overeenkomsten die opdrachtgever en opdrachtnemer zijn aangegaan, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

1. Algemeen

 • 1.1De opdrachtnemer heeft als doel de opdrachtgever te helpen bij het halen van een doelstelling en/of resultaat. Dit doet de opdrachtnemer door middel van training, advies, coaching, etc. Gezien de aard van deze werkzaamheden kan het bereiken van het resultaat niet gegarandeerd worden.
 • 1.2De opdrachtnemer verplicht zich tot het uitvoeren van de werkzaamheden naar beste kunnen, inzicht en vermogen.van het resultaat niet gegarandeerd worden.
 • 1.3Het auteursrecht op alles dat door de opdrachtnemer geproduceerd wordt berust uitsluitend bij opdrachtnemer tenzij anders schriftelijk overeengekomen wordt.
 • 1.4De door opdrachtnemer aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van opdrachtnemer totdat alle gefactureerde bedragen, die opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd is, volledig zijn voldaan.

2. Opdrachten

 • 2.1Een opdracht komt tot stand door een intake met de opdrachtgever.
 • 2.2De opdrachtgever stelt de benodigde informatie, tijd, medewerking, etc die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht beschikbaar. Voorstellen en offertes zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij alle essentiële informatie aan opdrachtnemer verstrekt.
 • 2.3De opdrachtnemer brengt een voorstel uit met daarin onder meer een opgave van de investeringskosten. De geldigheidsduur van een voorstel bedraagt 4 weken. Indien de opdrachtgever het voorstel accepteert kan hij dit bevestigen door het voorstel rechtmatig te ondertekenen en aan opdrachtnemer terug te geven/sturen.
 • 2.4Indien er oriëntatiewerkzaamheden voor een opdracht zijn opgenomen in de offerte, zijn deze kosten ook verschuldigd bij het niet verlenen van de uiteindelijke opdracht, tenzij anders is overeengekomen.
 • 2.5Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal de opdrachtnemer de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.
 • 2.6Indien een tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal de opdrachtnemer dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.

3. Annulering

 • 3.1Zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer kunnen de opdracht beëindigen. Het moment van beëindiging wordt in overleg vastgesteld en schriftelijk bevestigd.
 • 3.2
  Worden de werkzaamheden door de opdrachtgever beëindigd dan:
  a.
  blijven de reeds gezonden declaraties verschuldigd;
  b.
  blijft, als dit gebeurt binnen 4 weken (20 werkdagen) vóór aanvang van de werkzaamheden, de helft (1/2) van de opdrachtsom door de opdrachtgever verschuldigd;
  c.
  blijft, als dit gebeurt binnen 2 weken (10 werkdagen) vóór aanvang van de werkzaamheden, driekwart (3/4) van de opdrachtsom door de opdrachtgever verschuldigd;
  d.
  blijft, als dit gebeurt binnen 1 week (5 werkdagen) vóór aanvang van de werkzaamheden, de hele opdrachtsom door de opdrachtgever verschuldigd;
  e.
  blijft, als dit gebeurt na aanvang van de werkzaamheden de volledige opdrachtsom door de opdrachtgever verschuldigd;
  f.
  zijn alle externe kosten die door opdrachtnemer zijn gemaakt (bijvoorbeeld gereserveerde accommodaties) door de opdrachtgever verschuldigd.

4. Open inschrijvingen

 • 4.1Open cursussen hebben hun eigen programma’s, doorlooptijd, kosten en voorwaarden. Op het moment van aanmelden verklaart de opdrachtgever hiermee bekend te zijn.
 • 4.2De opdrachtgever draagt zorg voor de juiste informatie omtrent deelnemers en factuuradres.
 • 4.3In overleg met de opdrachtgever heeft de opdrachtnemer het recht om de inhoud, het cursusmateriaal, de locatie en de data van uitvoering te wijzigen. Voor de daarmee gepaard gaande kosten en/of schaden is de opdrachtnemer niet aansprakelijk.
 • 4.4De deelnamekosten worden direct na aanmelding gedeclareerd. Uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus moeten de kosten zijn voldaan.
 • 4.5Annulering (schriftelijk) kan tot maximaal 4 weken voor aanvang van de cursus. Wordt er geannuleerd binnen deze 4 weken dan zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd.
 • 4.6De gebruikte studiemateriaal mag worden behouden. Het intellectuele eigendomsrecht van de cursusinhoud en -concepten als mede het auteursrecht op materialen berust uitsluitend bij opdrachtnemer.

5. Betaling en tarieven

 • 5.1Aan het einde van de maand vindt de declaratie plaats op basis van tijdsbesteding en de op dat moment geldende tarieven, tenzij anders is overeengekomen.
 • 5.2De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om per 1 januari en per 1 juli de tarieven aan te passen.
 • 5.3De afspraken m.b.t. de tarieven van de werkzaamheden waarvoor opdracht is verleend zijn vast. Vervolgwerkzaamheden vinden plaats tegen de op dat moment geldende tarieven.
 • 5.4De declarabele eenheden zijn per dagdeel tenzij anders is overeengekomen. De kleinste declarabele eenheid is een half dagdeel (2 uur).
 • 5.5Reis- en verblijfskosten worden separaat aan opdrachtgever in rekening gebracht. De wijze van berekening van reiskosten staan vermeld in de offerte en de verblijfkosten worden berekend op basis van de daadwerkelijk gemaakte kosten.
 • 5.6Op de totale kosten wordt het geldende Btw-tarief in rekening gebracht als mede eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd.
 • 5.7Declaraties worden door opdrachtgever goedgekeurd door betaling of als niet binnen 30 dagen schriftelijk wordt gereageerd. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen. Indien de opdrachtgever in gebreke van betaling blijft dan is een rente van 1% per 4 weken verschuldigd zonder dat nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. Indien opdrachtgever na sommatie nalatig blijft in het nakomen van zijn betalingsverplichtingen is hij bovendien gehouden aan opdrachtnemer alle schade te vergoeden die het gevolg is daarvan. Indien betaling niet tijdig plaats vindt kan opdrachtnemer de vordering incasseren en de uitvoering van de opdracht opschorten.
 • 5.8De kosten, zowel in als buiten rechte veroorzaakt aan opdrachtnemer door bedoelde nalatigheid om tijdig te betalen, zijn voor rekening van opdrachtgever. De ten laste van opdrachtgever komende buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van de openstaande vordering.

6. Intellectueel eigendom

 • 6.1Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven eigendom van de opdrachtnemer.
 • 6.2Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van de opdrachtnemer.
 • 6.3De opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in de eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht.
 • 6.4Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

7. Aansprakelijkheid

 • 7.1Met betrekking tot de uitgebrachte adviezen kan de opdrachtnemer nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de uitvoering en de gevolgen daarvan.
 • 7.2Leidt de uitvoering van een opdracht tot aansprakelijkheid van opdrachtnemer dan zal de aansprakelijkheid altijd beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door opdrachtnemer afgesloten (aansprakelijkheids)verzekering(en) aanspraak geeft (geven).
 • 7.3Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade aan eigendommen van opdrachtgever, deelnemer(s) en derden noch voor stagnatie- of gevolgschade.
 • 7.4
  Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een aan opdrachtnemer verwijtbare en grove tekortkoming in de uitvoering van de werkzaamheden. De aansprakelijkheid voor de opdrachtuitvoering bedraagt nooit meer dan -hierin niet begrepen de omzetbelasting-:
  -
  bij opdrachten tot € 5000 maximaal € 10.000;
  -
  bij opdrachten tot € 15.000 maximaal € 20.000;
  -
  bij opdrachten boven € 15.000, maximaal € 30.000
 • 7.5De aansprakelijkheid verjaart drie maanden na het uitvoeren van de werkzaamheden.
 • 7.6Op alle door opdrachtnemer te sluiten overeenkomsten is het Nederlandse Recht van toepassing. De bevoegdheid tot het kennisnemen van geschillen is voorbehouden aan de Arrondissementsrechtbank te Zutphen zulks onverminderd het recht van opdrachtgever om de rechter van de woonplaats van opdrachtnemer te adiëren en onverlet de wettelijke bepaling betreffende de bevoegdheid van de kantonrechter.

8. Vertrouwelijkheid

 • 8.1Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Opdrachtnemer zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.
 • 8.2De opdrachtgever zal zonder toestemming van de opdrachtnemer aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, zijn werkwijze en dergelijke, dan wel zijn rapportage ter beschikking stellen.